Obchodní podmínky

Smlouva o nájmu mechanizačního prostředku, která je uzavřena mezi společností TOMS-půjčovna s.r.o. (pronajímatel) a zákazníkem (nájemcem)

 

Nájemce tímto prohlašuje, že jej pronajímatel důkladně seznámil s návodem na obsluhu a údržbu stroje, funkčností a pracovními vlastnostmi mechanismu, a že jeho obsluhu bude provádět pracovník v obsluze proškolený resp. pracovník s platným oprávněním u vybraných mechanismů. Nájemce potvrzuje, že mechanismus je v řádném stavu a provozuschopný. Zároveň se zavazuje, že ho bude v tomto stavu udržovat po dobu užívání.

Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli škodu vzniklou případným poškozením, zničením, krádeží nebo ztrátou, a to v částce, jež plně odpovídá výši pořizovací ceny nového mechanismu.

V případě krátkodobého nájmu předmětu nájmu bude nájemné fakturováno jednorázově, a to ke dni skončení nájmu. Vzhledem k tomu, že tato smlouva je podkladem k fakturaci, musí na ní být vyznačeno datum převzetí a vrácení mechanismu. Pro fakturaci není rozhodující, zda byl předmět v průběhu zapůjčení využíván či nikoliv. U zapůjčených souprav (např. lešení) je celková cena nájmu počítána dle dohodnuté smluvní ceny, a to až do úplného vrácení všech prvků.

Pro případ prodlení nájemce s placením nájemného o více než 14 dní po datu splatnosti sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu bude užívat jen pro sebe a k účelům, ke kterým je určen. V případě, že ze strany nájemce dojde k porušení této povinnosti, zavazuje se pronajímateli zaplatit smluvní pokutu odpovídající 5-ti násobku měsíčního nájemného dle čl.2 této smlouvy.

Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu pronajímateli v poslední den užívání dle čl.2 této smlouvy. Připadne-li takový den na den pracovního klidu, rozumí se tím den následující po dni pracovního klidu. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli předmět nájmu kompletní a čistý.

V případě, že nájemce bude v prodlení s vrácením předmětu nájmu pronajímateli, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500Kč za každý den prodlení.

Případnou ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen bezprostředně a písemně ohlásit pronajímateli. Tuto skutečnost současně ohlásí na místně příslušném oddělení Policie České republiky. Případné soudní spory budou řešeny u místně příslušného soudu.

U dlouhodobých zápůjček lze smlouvu před ukončením její platnosti vypovědět písemně s týdenní výpovědní lhůtou. Pronajímatel může od smlouvy odstoupit okamžitě bez výpovědní lhůty, jestliže nájemce zvlášť závažným způsobem porušuje povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Montáže, demontáže, údržba, opravy prohlídky či revize jsou předmětem individuální dohody mezi předávajícím a přejímacím.

Nájemce tímto souhlasí se zpracováním osobních a firemních údajů v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Údaje subjektů osobních údajů mohou být správcem (pronajímatele) vyžadovány a zpracovávány pouze za účelem uzavírání smluvních dodavatelsko-odběratelských vztahů a smluv pro provádění dodávek prací a poskytování služeb, jakož i zprostředkovatelské a jiné obchodní činnosti správce (pronajímatele) prováděné v souladu s příslušnými zákony.

 

30 let
na trhu

Rezervační systém

Více jak 260 druhů nářadí

Víkendové
slevy

TOMS-půjčovna s.r.o.

U Cukrovaru 819, (mapa)
Slatiňany 538 21,
Česká republika

+420 603 256 302

Otevírací doba

Po - pá:
7:00 - 11:00, 11:30 - 15:30

So, Ne, svátky:
Zavřeno


Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: